Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 636.083: 591.11: 636.2

Варпіховський Р.Л.

ЕТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ КРОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ УТРИМАННЯ

Вінницький національний аграрний університет

Varpihovskyi R.L.

Ethological and biochemical studies of the blood Ukrainian Black and White dairy breed for different ways of content

Vinnitsa National Agrarian University

Вивчено біохімічний склад крові нетелей, корів-первісток із фізіологічним перебігом отелення за використання різних способів утримання.

Встановлено, що рухливість корів-первісток по відношенню до нетелей зменшується на 7,1%, а за способом утримання найбільш рухливі нетелі 4д групи на глибокій підстилці, а корови-первістки 3д групи утримання у комбібоксах. Дані свідчать, що післяродовий період у них перебігав без ускладнень,а способи утримання на біохімічний склад крові не впливають, порівняно з дородовим періодом у корів-первісток було виявлено зменшення в крові вмісту глобулінів, загального білірубіну, сечовини, креатиніну, ЛДГ, ЛФ, холестеролу, тригліцеридів та підвищення глюкози, загального білка, концентрації альбумінів, активності АлАТ, АсАТ.

Ключові слова: нетелі, корови-первістки, спосіб, утримання, біохімія, склад крові, хронометрія.

The biochemical composition of blood heifers, cows, heifers calving with physiological for the use of different methods of content.

Found that the mobility of cows heifers to the heifers decreased by 7.1%, and in the way the content of the most mobile group 4d chicks on deep litter, and heifers of 3D content boxes for holiday with partitions. The data suggest that the postnatal period they proceeded without complications, and methods of content on the biochemical composition of blood is affected, as compared to the prenatal period in cows, heifers revealed a decrease in the blood content of globulin, total bilirubin, BUN, creatinine, LDH, LF, cholesterol, triglycerides and increasing glucose, total protein, albumin, ALT, AST.

Keywords: heifers, cows, heifers, method, content, biochemistry, blood composition, timing.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>