Рейтинг пользователей: / 5
ХудшийЛучший 
УДК 631.46:631.5:633.63
Москалевська Ю.П.1, Патика М.В.2
 
ВПЛИВ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА МІКРОБІОЛОГІЧНУ ТРАНСФОРМАЦІЮ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ В ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ БУРЯКА ЦУКРОВОГО
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 03041
2 Державна Наукова Установа Всеросійський науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології РАСГН, Санкт-Петербург, Пушкін, Росія, шоссе Подбєльського, 3 196608
 
UDC 631.46:631.5:633.63
МoskalevskaYu.P. 1, Patyka М.V. 2
 
INFLUENCE OF AGRARIAN SYSTEMS ON THE MICROBIOLOGICAL TRANSFORMATION OF ORGANIC MATTER IN TYPICAL CHERNOZEM UNDER SUGAR BEET GROWING
1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041
2 State Scientific Institution All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology RAAS,
St. Petersburg, Pushkin, Russia, highway Podbyelskoho, 3 196608
 
Досліджено вплив систем землеробства та способів основного обробітку ґрунту на чисельність основних фізіологічних груп мікроорганізмів, які беруть участь у трансформації органічних речовин чорнозему типовогопри вирощуванні буряка цукрового. Визначено спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті за різних агрозаходів.
Ключові слова: мікроорганізми, система землеробства, обробіток ґрунту, цукровий буряк, чорнозем типовий
Was investigated influence of agrarian systems and methods of soil tillage on the number of basic physiological groups of microorganisms which participate in the transformation of organic matter of typical chernozem under sugar beet growing. Was defined the direction of microbiological processes in soil under different agricultural applications.
Keywords:microorganisms, agrarian systems, soil tillage, sugar beet, typical chernozem.