Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК: 633.11:504.53.052

Колодяжний О.Ю., аспірант, Патика М.В., д. с.-г. н.

СТРУКТУРА МІКРОБНОГО КОМПЛЕКСУ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО В АГРОЦЕНОЗІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Героїв Oборони 15, 03041

UDC 633.11:504.53.052

O.Yu. Kolodjazhny, M.V. Patyka

STRUCTURE OF MICROBIAL COMPLEX OF TYPICAL CHERNOZEMSOIL IN WINTER WHEAT AGROCENOSIS WITH APPLYING DIFFERENT FARMING SYSTEMS
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041
 
Проведено порівняльний аналіз чисельності основних фізіологічних груп мікроорганізмів чорнозему типового в посівах пшениці озимої за різних систем землеробства. Визначено коефіцієнти спрямованості мікробіологічних процесів, що супроводжують ріст і розвиток пшениці озимої. Показано вплив систем землеробства та обробітку ґрунту на формування мікробного комплексу чорнозему в посівах пшениці озимої.
Ключові слова: чорнозем типовий, мікроорганізми, агроценоз, пшениця озима, система землеробства, обробіток ґрунту.
Presented the comparativeanalysisof the number of main physiological groups of microorganismstypical chernozem soil in winter wheatcrops with applying different farming systems. Defined performance of orientation microbiological processes that accompany the growth and development of winter wheat. The influence of farming systemsand tillageon the formation of soil’s microbial complex for growing winter wheat.
Key words: typical chornozem, microorganisms, agrocenosis, winter wheat, farming system, tillage.