Рейтинг пользователей: / 5
ХудшийЛучший 
Лучкова Г.Д., Алтаева А.К., Бузело А.С.
 
« SEMANTICS AND TRANSLATION OF CONDITIONAL PATTERNS FROM KAZAKHINTO ENGLISH AND THEIR USAGE IN THE LANGUAGE AND SPEECH »
Университет «Туран»
 
Introduction. If to lean on philosophy, research experiments support the dependency of all science from the historical point of view on development in close interrelation. It is possible to explain it with the following continuity: a science-opinion-communication-conditionality. The contrast, induction, deduction are the cores in categorial system of each science. These concepts, being philosophical categories, describe the methodological character of scientific knowledge [1-3]
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Ковалюк Ю.В.
ВАРІАНТОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
Буковинський державний фінансово-економічний університет (м. Чернівці)
 
Проблема варіативності англійської мови, попри тенденцію до глобалізації, набуває якісно нових векторів вивчення у контексті сучасної антропологічної парадигми. З позицій фразеології проведено дослідження на основі австралійського (Ч. Фернандо, П. Пітерс), американського (В. Ф. Бріль, К. Ю. Соткіна), британського (О. О. Нагорна, П. П’єріні) або поєднання британського й американського (А. Л. Ігнаткіна) варіантів англійської мови, однак дослідження міжваріантних  характеристик англійських фразеологізмів ще не отримало інтегрального опису у вітчизняній і зарубіжній англістиці.
 
Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 
Степаненко О.А.
 
Жанровые закономерности инициации тематического узла в англоязычном детективном романе
Одесский национальный университет
 
Диалогическое речевое общение последнее время все больше привлекает внимание лингвистов, что вполне естественно в связи с последними достижениями в области речевой коммуникации. Общепринято считать, что диалогическая речь – первичный способ общения, удовлетворяющий потребность общества как в социальных контактах между индивидуумами, так и в получении необходимой информации. Исследование закономерностей реализации диалогических отношений подразумевает изучение инструментария этих отношений.
Настоящая работа посвящена изучению синтаксической организации художественного диалога в современном англоязычном детективном романе.
 
Анан’єва О.С.
КВАНТИТАТИВНІ ТА КОРЕЛЯЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ КВАНТИФІКАТОРІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ XVIII – XІХ СТОЛІТЬ
Буковинський державний фінансово-економічний університет
 
Мова – найважливіше знаряддя мислення, засіб категоризації когнітивних пошуків[19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28]. Це стосується й категорії кількості, де число та міра є метакатегоріями (метамовою) та виконують функції обчислення та вимірювання.  Ще Бодуен де Куртене відмічав, що виявлення та вербалізація кількісних відношень у всіх галузях мовного мислення мають велике значення [6]. Процес позначення дійсності відбувається за допомогою мови, в якій результати пізнання знаходять свою категоризацію.
Категорія кількості виражає зовнішні, формальні взаємовідношення предметів, їх частин, а також їх величину, число, ступінь прояву тієї чи іншої властивості [1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 11]. Функціонально-семантичне поле кількості як категорія знаходить відображення на морфемному, граматичному, лексичному, фразеологічному та інших рівнях і підрівнях.
 
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
Французская Е. О.
 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТА (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА TEA)
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
 
Введение. Представленное исследование посвящено сравнительно-сопоставительному анализу разноуровневых языковых средств выражения концептов, репрезентированных словом tea. В частности рассматриваются концепт tea как напиток, лингвокультурный концепт tea и концепт tea в значении прием пищи на материале английского языка. Работа направлена на выявление общего и частного между структурами концептов, составляющих мегаконцептtea, репрезентированных одной лексемойtea, но с разными значениями, и изучение возможности изменения структуры концепта и формирования нового концепта на базе старого в диахроническом аспекте.
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
Нікіточкіна І.В.
 
ЛСП ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Буковинський державний фінансово-економічний університет

Вступ. Ціннісний (аксіологічний) аспект є одним з основних аспектів, що відображають взаємодію людини з навколишнім світом. Цінності – це вищі орієнтири, які визначають поведінку людей, утворюють найважливішу частину мовної картини світу. Вони не виражені явно повністю у певному тексті, а існують в культурі та формують ціннісну картину світу (частину мовної картини світу). В.І. Карасик стверджує, що лінгвістично цінності можуть бути описані у вигляді культурних концептів, тобто багатовимірних, культурно-значимих соціопсихічних утворень у колективній свідомості, що знаходять відображення у певній мовній формі [9; 117].

 
Рейтинг пользователей: / 8
ХудшийЛучший 
Пожарицька О.О.
 
МОВЛЕНЕВИЙ ПОРТРЕТ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ЯК ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОГО НАЧАЛА У ТВОРІ

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Антропоцентричний підхід до вивчення лингвістичних явищ передбачає їх дослідження з точки зору суб’єктно-особистісної орієнтації крізь призму особистісного сприйняття. У сучасній лінгвістичній парагдигмі активно використовується поняття мовленнєвої особистості, під якою розуміється багатокомпонентний набір мовних здібностей до створення мовленнєвих творів. Концепція мовної особистості представляє собою синтез психологічного та мовознавчого знання. Теорія мовної особистості слугує, здебільшого, побудуванню узагальненого образу носія мови як об’єкта словісного впливу.

 
УДК 811. 111’25
ББК 81.2
КарпухинаТ.П.
      О  ПЕРЕВОДЕ СТИХОТВОРЕНИЯ  М. ЦВЕТАЕВОЙ     «ПОПЫТКА   РЕВНОСТИ»  НА  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(опыт сопоставительного  исследования)
Дальневосточный государственный гуманитарный университет, г. Хабаровск

В настоящей работе рассматривается проблема перевода поэтического текста. Объектом изучения явилось стихотворение М.Цветаевой «Попытка ревности» в его сопоставлении с английским переводом. В основу анализа  положен критерий  эквивалентности. В работе предпринят интегративный подход, учитывающий соответствие переводного текста исходному  в отношении разных видов эквивалентности: денотативной, коннотативной, текстонормативной, прагматической, формально-эстетической.
Ключевые слова: поэтический текст, теория перевода, исходный текст, переводной текст, эквивалентность, адекватность

 
Рейтинг пользователей: / 9
ХудшийЛучший 
Самкова М.А.
ОСНОВЫ ЛИНГВО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ДИСКУРСА
Челябинский государственный университет
 
Введение. На современном этапе науки становится необходимым применять трансдисциплинарный подход. Трансдисциплинарные принципы успешно интегрируются в научные исследования и указания на «системность, комплексность» подхода становятся обязательными. Именно поэтому в современном языкознании возник новый (синергетический) подход к анализу таких объектов лингвистического исследования, как язык, речь и дискурс.
Дискурс как сложная самоорганизующаяся система является объектом трансдисциплинарного изучения - лингвосинергетики. Лингвосинергетика представляет собой «трансдисциплинарную сетевую структуру науки, где лингвистическое знание, варьируемое в зависимости от выбранной научной перспективы, и иное релевантное знание объединяются на основе эволюционно-синергетических принципов» [5].
 

ТереховаС.І.


ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРНА ОЗНАКА СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Київський національний лінгвістичний  університет

Вступ

У наш час характерними ознаками науки про мову і переклад є їх антропоцентричність, типологічність і поліпарадигмальність [5, с. 144-238] і системоцентричність. Ці тенденції певною мірою пов’язані з процесами інтеграції та глобалізації у суспільстві. Якщо типологічність, антропо- і системоцентричність лінгвістики одержали належну розробку і обґрунтування в роботах сучасних дослідників (див. праці Ф.С. Бацевича, Ю.М. Караулова, О.С. Кубрякової, В.М. Манакіна, Ж.П. Соколовської, Ю.С. Степанова, О.А. Тараненка, В.М. Телії та ін.), то дослідження переліченх тенденцій у перекладознавстві ще потребують належного аналізу і мотивації.

 
УДК 81'01

Львов Е.В.

УЧАСТИЕ СЕМЕЙСТВА СЛОГОВ «ЕМ/ИМ» В СЛОВООБРАЗОВАНИИ

Введение

В авторской работе [1] была показана четкая и явная связь между семейством древнейших слогов Ол/Ал, участвовавших в словообразовании начиная от древнейших времен праязыка, с семейством суффиксов Ол/Ал, используемым в словообразовании во времена этрусков (~10 век до н.э.–5 век н.э.) с семейством суффиксов Ол/Ал, участвующих в современном словообразовании. Эти морфемы прошли через многие тысячи лет и дошли до наших времен почти в неизменном виде. Во многих случаях уже трудно отделить эти древнейшие слоги от корней образованных слов.
 
Зайцева С.Е.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
 
Введение. Педагогика признает тот факт, что становление личности – это процесс ее развития через коммуникацию и деятельностное общение. Следует отметить, что формирование профессиональной коммуникативной компетентности специалиста – это еще не в полной мере исследованная проблема. В наше время вопрос воспитания личности профессионала встает достаточно остро.
Так как предметом настоящего исследования является процесс формирования коммуникативной компетентности будущего специалиста, то следует пояснить, какой смысл вкладывается в понятие «формирование». В данном исследовании делается акцент на определение Л.Д. Столяренко о том, что формирование личности есть процесс изменения ее в ходе взаимодействия с реальной действительностью, появления физических и социально-психологических новообразований в структуре личности [16].
Общепризнано, что категория «коммуникативная компетентность» - феномен междисциплинарный, отражающий достижения разных направлений языкознания, педагогики, психологии, философии и других наук.
 
Мамедова А.В.
Формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов в процессе обучения иностранному языку
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
 
Введение. Основным направлением современного развития профессионального образования является подготовка квалифицированного, конкурентоспособного специалиста, свободно владеющего своей профессией, ориентирующегося в смежных областях, мобильного, профессионально компетентного.  Коммуникативная компетентность (КК) выступает системообразующим компонентом профессиональной компетентности, являясь одновременно необходимой для профессиональной деятельности многих специалистов.  Юристы, политологи, экономисты, экологи, технологи, эксперты, учителя, менеджеры и др. специалисты большую часть своего рабочего времени затрачивают на общение с коллегами, клиентами, электоратом, населением, учащимися и их родителями. Овладение эффективными стратегиями делового, партнерского поведения, умение работать в команде для них является необходимостью.