Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Катан Л.І., Колеснік Я.В.

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМТСВ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний аграрний університет

 1. Актуальність проблеми
Проблема фінансування відтворювальних процесів матеріально – технічної бази підприємств аграрної сфери економіки України набуває в сучасних умовах принципово новий, стратегічний статус. Світове виробництво, маючи відпрацьовану систему фінансового забезпечення відтворення основних засобів, характеризується сьогодні швидким зростанням масштабів виробництва, поглибленням галузевої диференціації та міжнародного поділу праці, розвитком процесів спеціалізації та кооперування, загостренням міжнародної конкуренції і різким зростанням конкурентоспроможності.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Сіренко Н.М., Мельник О.І.

інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки

Миколаївський національний аграрний університет

Вступ. Світова і вітчизняна практика переконливо доводять, що інновації є рушійною силою розвитку підприємств та основою економічного зростання як окремого підприємства, так і держави в цілому. Тому в сучасній економічній науці все більше переважають такі поняття як “інновації”, “інноваційний процес”, “інноваційна діяльність”, “інноваційний розвиток” тощо.
На сьогодні в наукових колах беззаперечним є той факт, що економічне зростання в Україні неможливе без активізації інноваційної діяльності, в тому числі в аграрному секторі економіки. Провідними країнами світу є країни з високим рівнем технологічного розвитку та наукового потенціалу не залежно від того, якими природними ресурсами вони володіють. Міжнародна практика свідчить, якщо у ВВП країни частка інноваційної продукції складає менше 20%, то національна продукція втрачає конкурентоспроможність.

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Овсієнко Н.В.

Алгоритм реалізації маркетингової стратегії молокопереробних підприємств

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ Зауважимо, що реалізація маркетингової діяльності в певній послідовності здійснюється у взаємозв'язку з комплексною програмою (планом) маркетингу. Проявом плановості при реалізації маркетингових заходів є розробка і реалізація програми маркетингу, яка фактично являє собою генеральний план і визначає зміст усіхінших планів підприємства.
Разом з тим, якщо маркетингові цілі сформульовані і стратегії визначені, слід приступити до їх реалізації. Для досягнення бажаних результатів необхідно запланувати реальні дії. По більшій частині це означає складання переліку різних маркетингових заходів, які співробітники підприємства намагаються реалізовувати на щоденній основі.
Реалізація маркетингових стратегій - це складний процес, тому що при первісному плануванні не завжди зрозуміло, яка із стратегій є найбільш ефективною і допоможе досягти поставлених цілей. Для цього менеджери з маркетингу аналізують результати здійснених заходів та намагаються спрогнозувати висновки в майбутньому.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 614.715

Турбинский В.В.1, Юдин А.С.1, Коваленко Л.Г.1,
Щербатов А.Ф.2, МолокоедовА.В.2, ХмелёвВ.А.3

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В г.ИСКИТИМЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, г.Новосибирск1
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, г.Новосибирск2
ФБОУ ВПО «НГАВТ», г.Новосибирск3

Установлено, что на 75% цементная пыль, выбрасываемая в атмосферу, состоит из частиц размером менее 10 мкм. Показано, что дополнительный ввод производства цемента сухим способом на ЗАО «Искитимцемент» при реализации воздухоохранных мероприятий не приведёт к превышению приемлемого уровня канцерогенного и неканцерогенного риска для здоровья населения.
Ключевые слова: производство цемента, выбросы в атмосферу, пыль цемента, дисперсность частиц, токсичность, оценка риска.
Введение.
Вредное влияние взвешенных веществ на здоровье человека зависит от многих факторов: ее физико-химических свойств, размера частиц (при диаметре меньше 5 мкм они проникают до альвеол) и их формы, концентрации пыли в воздухе, длительности действия, сочетания с другими факторами, электрического заряда частиц.
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
Шевченко И.К., Федотова А.Ю., Развадовская Ю.В.,
Синникова О. Е., Пипия Б.Р.

Инновационно-технологические кластеры как организационно-институциональные формы развития отраслей промышленности в условиях становления нового технологического уклада
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Южный федеральный университет»

Ведение. В действующих макроэкономических условиях, характеризующихся нестабильностью, достижение поставленных целей модернизации и переход к инновационному типу развития во многом зависят от состояния промышленного сектора экономики. В свою очередь эффективность промышленного комплекса в большей степени определяют пропорции его отраслевой структуры, складывающиеся под воздействием экономических политических и технологических факторов и условий.

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Кожевникова С.Ю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СО СФЕРОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЫНКАХ

Санкт-Петербургский государственный экономический  университет

Введение.

Методологически целесообразность реализации на практике рассматриваемой в данной работе концепции взаимодействия предпринимательских структур, осуществляющих хозяйственную деятельность во взаимосвязанных секторах экономики на микро- и мезоуровне российского пространства (в рамках сетевых образований предпринимательских структур и региональных систем), можно обосновать достижениями мировой экономической науки, с середины прошлого столетия последовательно продвигавшейся к разработке нового представления о формировании конкурентных отношений между контрагентами на рынке товаров (работ, услуг) на основе их взаимодействия (сотрудничества / кооперации) с целью обеспечения определенной синергии и возрастающей отдачи для экономики.

Определение научных подходов к получению эффекта синергии в экономическом пространстве восходит к разным течениям теоретической экономической мысли, отвечающим задачам постадийного развития общества в историческом контексте, т.е. учитывая действие на него социально-экономических, технико-технологических, экологических, социокультурных, политических факторов.

 

1Орлова Е.В., 2Кутковой В.Б.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ  - ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МЕДИЦИНСКИХ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
 1 Пермская Государственная Фармацевтическая академия. Кафедра промышленной технологии лекарств с курсом биотехнологии г. Пермь.
2 Филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России в г. Пермь  «Пермское НПО «Биомед»
 
Введение. Производство медицинских иммунобиологических препаратов является той отраслью здравоохранения любой страны, которая обеспечивает как эпидемиологическую безопасность, так и здоровье нации в целом.  От правильной организации системы управления производством напрямую зависит качество медицинских иммунобиологических препаратов - МИБП. Основу системы управления производством МИБП составляют Санитарные правила - СП 3.3.2.1288-03 «Надлежащая практика производства медицинских иммунобиологических препаратов», а также Санитарные правила, определяющие особенности работы с микроорганизмами различных групп патогенности - СП 1.3.1285-03   ''Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности'', СП 1.3.2322-08. "Эпидемиология. Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами" [2,3.4].  
 

Кутукова Елена Сергеевна

Критерии и индикаторы экономической безопасности

Основанием для оценки угроз и ущербов от их воздействия как приемлемых или неприемлемых являются критерии экономической безопасности, которые могут быть качественными или количественными. Критерии в свою очередь выражаются показателями экономической безопасности. Таким образом, сущность экономической безопасности реализуется в системе ее критериев и показателей.
Критерий экономической безопасности - оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности.
 
Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 

Л.С.Шаховская, И .В.Аракелова

Лояльность как основа формирования партнерских отношений в малом предпринимательстве

Волгоградский государственный технический университет

 Введение В условиях после вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) перед российскими производителями, компаниями малого и микробизнеса особенно актуальными становятся: 1) вопросы удержания рыночных ниш и имеющихся клиентов; 2) проблемы привлечения потенциальных потребителей;3) активное вхождение иностранных компаний на российский рынок ослабляет позиции и ставит под угрозу  существование малого бизнеса и микробизнеса;4) необходимость удержания позиций на существующих рынках; 5) возможность снижения издержек; 6) стремление к максимизации прибыли; 7) удержание имеющихся клиентов за счет наиболее полного удовлетворения их потребностей; 8) необходимость расширения клиентской базы, получения доступа к новым рынкам (рынкам партнеров), использования управленческих, маркетинговых, производственных технологий партнеров. Что касается малого и микробизнеса, безусловно, возможным, решением данного вопроса  может быть их партнерство и объединение.Существует ряд причин, обуславливающих «выгодность»  объединения, партнерства  для отечественных предприятий малого и микробизнеса по сравнению с другими инструментами, позволяющими противостоять усиливающейся конкуренции в современных условиях экономики. Во-первых, имеется нормативная база, регламентирующая процедуру партнерства. Во-вторых, эти инструменты активно используются в международной практике и доказали свою эффективность.

 
Бондарчук Н.В., Лащинская Н.В., Шеверева Е.А., Янушкина Ю.И.

Методические основы развития машиностроения в современных условиях
Московский государственный университет приборостроения и информатики

В этой связи возникает потребность оптимизировать организационно-экономический механизм машиностроительного предприятия, то есть максимально приблизить его основные  параметры к желаемым значениям и стимулировать формирование совокупности наиболее целесообразных экономических форм и методов организации производства и управления.
Таким образом, необходимо формирование более совершенного организационно-экономического механизма (далее ОЭМ), который должен обладать высокой степенью адаптации, т.е. быть способен быстро модифицироваться в соответствии с изменениями окружающей среды и потребностями самой организации.
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
Лебедева А. В., Бабкина И. П., Лагунова Е. В.

Оценка влияния организационной культуры на экономическую эффективность предпринимательских структур
Дальневосточный федеральный университет

 Введение. Вопросы формирования и развития организационной культуры сегодня особенно актуальны, вследствие вступления России в ВТО и необходимости обеспечения долгосрочного конкурентного преимущества российских предприятий, а также повышения эффективности их деятельности. Многие исследования отечественных и зарубежных ученых подтверждают наличие связи между уровнем развития организационной культуры и экономическими результатами деятельности предприятия [1]. Следует иметь в виду, что организационная культура, складываясь стихийно, может препятствовать реализации управленческой стратегии или способствовать росту экономической эффективности предпринимательских структур при рациональном управлении ею.

 

Термулаева Р.М.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Управление Росздравнадзора по Чеченской Республике, 364024 г. Грозный, ул. Исаева 36

В данной статье рассматривается система  оценки эффективности деятельности вновь сформированных контрольных государственных органов в сфере здравоохранения с использованием организационных и информационных технологий. Разработана методика интегрированной оценки деятельности Территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению ими контрольно-надзорных функций при осуществлении контроля.
Ключевые слова: контроль, надзор, социологическая оценка, показатели деятельности, территориальные органы Росздравнадзора.     
Введение. Контроль в сфере здравоохранения осуществляется в соответствии с политикой обеспечения качества, для удовлетворения потребностей и нужд населения в медицинской помощи и мер по их достижению [3]. Контрольные функции являются составной частью планирования, выполнения, проверки качества. По теории цикла  организационного управления [7] без контроля принятие управленческих решений не представляется возможным. 

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Бессонова А.А., Дубинин В.В., Лялина Ж.И., Рубинштейн Е.Д., Салтыков М.А., Аксенова Р.Н.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ

Дальневосточный Федеральный Университет, Владивосток

 Введение. Актуальность темы исследования заключается в том, что на нынешнем этапе развития Российской Федерации происходит переосмысление сущности государственного управления социально-экономическим развитием и его роли в подъеме экономики государства. При разработке стратегически важных приоритетов развития страны в целом и ее отдельных регионов происходит осознание необходимости ориентирования на потребности, интересы и умения людей, проживающих в различных субъектах Федерации. По этой причине значительно возрастает роль участия органов государственной власти в экономике не только как регуляторов экономических процессов, но и как партнеров.

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Гребешкова И. А.

Применение дискриминантной модели налоговой диагностики на базе финансовой отчетности хозяйствующих субъектов для оценки работы предприятия в рамках ВТО

Севастопольский национальный технический университет

Введение. Сегодня мировая торговля приобрела глобальные масштабы. ВТО регулирует 97 % мировой торговли и объединяет 154 страны, тридцать находятся в состоянии вступления. Статус тридцати стран, находящихся на стадии вступления, определён как статус наблюдателей, предполагающий, что каждая из них должна начать переговоры о вступление в течение пяти лет с момента получения статуса.
ВТО создана в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических решений государств-членов организации.Она является преемницей ГАТТ.  Украина вступила в ВТО 16 мая 2008 года.
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Костин К.Б.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики

Введение
Индустрия гостеприимства, объединяющая все родственные отрасли экономики, специализирующиеся на обслуживании людей –деятельность турфирм, гостиниц, предприятий питания и торговли,строительства туристских объектов, транспорта, учебных заведений по подготовке кадров и т.п., –представляет собой наиболее динамично развивающуюся отрасль мировой экономики, приносящую многомиллионные прибыли национальным экономикам многих государств.В своем развитии она основывается как на обновлении производственного потенциала (использовании научно-технических инноваций, информационных технологий), повышении образовательного уровня персонала, так и (прежде всего) на поиске и внедрении новых технологий, стратегий и подходов к управлению бизнесом.
На первое место по масштабности и обороту денежных потоков выступает туристско-гостиничный бизнес.Туризм, ставший безусловным феноменом развития мирового сообщества на протяжении последнего столетия, является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей, привлекательность которой состоит в более быстрой по сравнению с другими отраслями окупаемости вложенных в него средств. Благодаря социальному, политическому и экономическому прогрессу за последние двадцать лет, туризм становится доступным все более широким слоям населения.Постоянный рост общего числа туристов стимулирует развитие гостиничного сектора, Главными тенденциями в котором являются глобализация и интеграция, приводящие к созданию крупных корпораций и сетевых гостиничных комплексов. При этом перманентное накопление материальных активов, использующееся на мировом рынке услуг в качестве ресурса повышения конкурентоспособности, изменчивость и неустойчивость рынка, связанные, в частности, с финансовым кризисом 2009 года, возможная переориентация потребительских предпочтений, и т.п.всегда оставляют актуальной проблему обеспечения гибкого и эффективного менеджмента.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Цибульська Л.О.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ
Севастопольський економіко – технологічний факультет
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вступ. В умовах ринкової економіки основним джерелом успіху стає сума знань, якими володіє компанія, так званий інтелектуальний капітал, провідною складовою якого є інтелектуальна власність (IB). Тобто не сировина, не робоча сила і навіть не фінанси визначають нині добробут компанії чи підприємства. Таким чином, IB стає важливим ресурсом, і нею, як і будь-яким ресурсом, потрібно управляти [1, С.56]. Точніше буде сказати, управляти потрібно не стільки самим ресурсом, скільки процесом його створення, залучення, використання й охорони.
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Агеева Т.Ю., Улина С.Л.

РОЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Сибирский федеральный  университет

Введение
На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является на предприятии постановка правильной системы бюджетирования, которая обеспечит рост эффективности бизнеса, через создание добавленной ценности и улучшения качества управления предприятием. Процесс управления бизнесом можно представить в виде следующей схемы (рис.1).

 
Рейтинг пользователей: / 7
ХудшийЛучший 

УДК 658.382.3

Щенников Н.И., Курагина Т.И., Пачурин Г.В.

Совершенствование профилактики несчастных случаев как определяющий фактор успешного развития современного производства

Нижегородский государственный технический университет  им. Р.Е. Алексеева

В работе предпринята попытка комплексного подхода к расследованию, анализу и совершенствованию профилактики несчастных случаев с учетом человеческого (психологического) фактора на примере подконтрольных предприятий Нижегородской области.
Рассмотрены особенности и даны практические пояснения некоторых особенностей Положении о расследовании несчастных случаев на производстве.
 
Кочегаров С.А.1, Ванцов А.А. 1, Карякин А.А. 2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОМАТЕРИАЛАМИ
1НОУ ВПО «Северный институт предпринимательства»
2 ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В Ломоносова»


Введение

Новый Лесной Кодекс РФ требует обеспечить рациональное использование лесосырьевых ресурсов. Сегодня отмечается необходимость переработки заготовляемого в России леса в конечную продукцию. В связи с тем, что большая часть балансового сырья не находит спрос, обеспечить возможность долгосрочного развития лесозаготовительные предприятия могут сегодня только за счет стратегического партнерства с перерабатывающими производствами. Вхождение в структуру лесопромышленного холдинга является одной из форм этого партнерства. В настоящее время концентрация лесозаготовительных предприятий вокруг крупных деревообрабатывающих заводов и целлюлозно-бумажных комбинатов стала характерной тенденцией развития отечественного лесопромышленного комплекса. Основной задачей в рамках создаваемых лесопромышленных холдингов является стабильное снабжение головных перерабатывающих производств лесоматериалами. В этих условиях становятся особенно актуальными вопросы эффективной организации процессов управления вывозкой сортиментов от мест их заготовки до складов сырья перерабатывающих производств лесопромышленных холдингов.

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Марцин Т.О., Бурак Т.В.

Сучасні тенденції розвитку ринку готельних послуг України
Київський національний торговельно-економічний університет

Сучасний стан та розвиток економіки України характеризується стрімкими змінами пріоритетів. На даному етапі розвитку національна економіка унеможливлюється без туризму, який виступає каталізатором соціально-економічного розвитку. Розвиток індустрії туризму надає великий ринок робочих місць. Сьогодні кожна п'ятнадцята людина у світі працює в сфері готельного та туристичного бізнесу. За темпами  зростання число зайнятих у сфері туристського обслуговування випереджає інші галузі.