Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 657.6:339.17

Юр’єв О.В.

Методика аудиту ефективності операційної діяльності торговельних підприємств

Київський національний торговельно-економічний університет,

Київ, Кіото 21, 02156

UDC 657.6:339.17

Yuriev O.V.

Method performance audit of operational activity commercial enterprises

Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Kioto 21, 02156

 У доповіді розглядається методика аудиту ефективності операційної діяльності торговельних підприємств, що побудована на вітчизняному методологічному підґрунті з урахуванням практичного досвіду країн з ринковою економікою. Також наведено та обґрунтовано критерії та показники оцінки аудиту ефективності операційної діяльності торговельних підприємств.

Ключові слова: аудит ефективності, методика, ефективність торговельних підприємств, критерії аудиту ефективності.

The report deals method performance audit operational activity commercial enterprises, which built on the national methodological grounds considering practical experience countries with market economies. Also presented criteria and indexes of estimation of performance audit operational activity commercial enterprises.

Key words: performance audit, method, efficiency commercial enterprises, criteria of performance audit.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013