Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 338.434

Вдовенко Л.О., Вдовенко О.С.

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Сонячна 3, 21

UDC 338.434                                                                             

Vdovenko  L.A, Vdovenko  O.S

MODERN STATE OF FINANCIAL PROVIDING OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa, Sun 3, 21008

 Актуальною проблемою ринкової економіки України є зміцнення фінансової безпеки суб’єктів  підприємництва в аграрному секторі економіки,  оскільки саме сільське господарство як стратегічна галузь щороку нарощує обсяги виробництва, на відміну від інших галузей. і потребує достатнього фінансового забезпечення. Істотне зменшення власних коштів, недосконалий механізм банківського кредитування, непривабливість галузі сільського господарства для інвестицій вказують на необхідність послідовної державної політики в напрямі розширення фінансових можливостей підприємств аграрного сектору

Ключові слова: фінансове забезпечення, власний капітал, фінансові ресурси, прибуток, кредитні ресурси, кредиторська заборгованість, банківське кредитування, інвестиції

The issue of the day of market economy of Ukraine is strengthening of financial safety of business entities  in the agrarian sector of economy,  as agriculture as strategic industry grows production volumes annually, unlike other industries and needs sufficient financial providing. The substantial diminishing of own money, imperfect mechanism of the bank crediting, unattractiveness of industry of agriculture, for investments specify on the necessity of successive state the unattractiveness of industry of agriculture for investments is specified on the necessity of successive public policy for direction of expansion of financial possibilities of enterprises agrarian a sector

 Keywords: financial providing, property asset, financial resources, income, credit resources, account payable, bank crediting, investments

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013