Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК:330.14:338.01

Нечай О.О.

МЕТОДИКА КООРДИНАЦІЇ  ВЗАЄМОДІЇ ПІДСИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Запорізький  національний технічний університет

 

This work is about main subsystems of the management of processes in the enterprise, their components and features.

Keywords: industrial enterprise; management coordination; material flow.

Эта работа об  основных подсистемах управления потоковыми процессами на предприятии, их элементах и особенностях.  

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление координацией; материальный поток.

Інтеграційні підходи до управління матеріальними потоками  на промислових підприємствах дозволяють скоротити різні види запасів, забезпечити контроль за обсягом незавершеного виробництва, знизити ризики, інтенсифікувати процеси руху продукції і прискорити оборотність капіталу, забезпечити синхронізацію поставок матеріально-технічних ресурсів, виробничо-технологічну комплектацію з виробничим процесом і тим самим забезпечити високу ефективність всього циклу виробництва.

Координації дій підсистем підприємства – сукупність  методів і засобів, що сприяють виробленню узгоджених рішень в управлінні матеріальним потоком. Основний склад даних підсистем:

1. Підсистему підтримки прийняття рішень в оперативному управлінні  матеріальними потоками.

2. Підсистему управління витратами.

3. Інтегровану систему комплексного планування та управління матеріальними потоками.

4. Економіко-математичне моделювання оптимальної величини матеріальних потоків.

Підсистема підтримки прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками є ключовим елементом економічного механізму координації роботи підприємства і покликана сприяти  виробленню оптимальних рішень комплексних завдань управління матеріальними потоками в складних і великих економічних системах.

Завдання підсистеми управління витратами полягає в обліку і аналізі, переробки та надання в підсистему підтримки прийняття рішень інформації по групах релевантних (суттєвих для прийняття рішень) витрат, їх динаміці і поведінці, а також іншої необхідної адаптованої економічної інформації про перебіг процесу руху і перетворення матеріальних потоків.

Роль інтегрованої системи комплексного планування та управління матеріальними потоками полягає у формуванні та поданні необхідної планової інформації в підсистему підтримки прийняття рішень для формування оптимальних узгоджених планів оперативного управління матеріальними потоками в різних підсистемах промислового підприємства.

Найкращий варіант  в побудові підсистем підтримки прийняття рішень для промислового підприємства може бути отримано в результаті використання методів економіко-математичного моделювання.

 

Література:

1.  Зеваков А.М. Логистика материальных запасов и финансовых активов. – СПб.: Питер, 2005. – 352 с.

2.  Кабаков В.С. Управление предприятием / В.С. Кабаков. – СПб.: ЛИЭИ, 1996. – 358 с.

3.  Передерій Л.В. Конфігурація, аналіз та організація товарно-грошових потоків у виробництві / Л.В. Передерій // Регіональна економіка. 2008. – № 2. – с.51-58.

4.  Плоткин Б.К. Управление материальніми ресурсами. – Л..: Изд-во ДФЄИ, 1991. – 128 с.

 

 
Секции-октябрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.