Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Мацера С.М.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Львівська комерційна академія

 

З’ясовано суть акціонерного капіталу. Розширено перелік його функцій. Вказано принципи ефективного функціонування акціонерного капіталу.

Ключові слова: акціонерний капітал, економічні функції, економічні принципи.

Essence of stock capital is considered and list of its functions has been extended.. Principles of effective functioning of stock capital are outlined.

Key words: stock capital, economic functions, economic principles.

 

Дубовой О.Ф.

Міграційний капітал як основний фактор міжнародної трудової міграції

Львівська комерційна академія

 

Проаналізовано наслідки грошових потоків від трудових мігрантів для країни їх походження. Розглянуто шляхи підвищення ефективності їх застосування. 

Ключові слова: трудові мігранти, грошові перекази, міграційний капітал.

Сconsequences of  money transfer by labor migrants for country of their origin are considered. Ways to increase effectiveness of those money transfers are covered.

Key words: labor migrants, money transfers, migration capital.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Драбовський А.Г.

МІКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ: СУТЬ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Львівська комерційна академія

 

Розкрито рівні економічного аналізу кооперативних систем. Виокремлено й проаналізовано два основні напрямки розвитку їх мікроекономічних теорій.

Ключові слова: мікроекономічна теорія, кооперативні системи.

Levels of economic analysis of cooperative systems are revealed. Two directions of microeсonomics theory of cooperative systems are defined and considered.

Key words: general an specific microeconomic theory, cooperative systems.

 

Башнянин Г.І., Третяк Г.С., Хом’як М.С.

Номінальна і реальна ефективність дерегуляції макроекономічних систем

Львівська комерційна академія

 

Визначено номінальну та реальну ефективність дерегуляції макросистем. Запроваджено різні її коефіцієнти для оцінки доцільності дерегуляції.

Ключові слова: дерегуляція, макроекономічна система, еластичність.

Nominal and real effectiveness of macroeconomic system deregulation is defined. Its different ratios are introduced to evaluate whether deregulation is reasonable.

Key words: deregulation, macroeconomic system, elasticity.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 330.14:330.31

Брежнєва-Єрмоленко О.В., Давидова І.А.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

В УКРАЇНІ

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

 

У статті здійснено аналіз процесу формування інтелектуального капіталу в сучасній Україні. Розкрито роль науки у відтворенні інтелектуального капіталу. Виявлено причини, що обмежують виробництво національного інтелектуального продукту.

Ключові слова: інтелектуальний капітал; наука; інтелектуальний продукт; суперечності; інтелектуальна еліта

Рrocess of forming is carried out intellectual capital in modern Ukraine the analysis in the article. A science role is exposed in the recreation of intellectual capital. Found out reasons which limit the production of national intellectual product.

Keywords: intellectual capital; science; intellectual product; contradictions; intellectual elite

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Бугаев А. А.

Семья как фактор воспроизводства человеческого капитала.

Вологодский государственный технический университет

 

This is the thesis about the factors of reproduction of human capital in the family.

Keywords: family, human capital, the reproduction of human capital.

В этих тезисах исследуется факторы воспроизводства человеческого капитала в семье.

Ключевые слова: семья,человеческий капитал, воспроизводство человеческого капитала.

 
Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 

Катигробова О.В.

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ “ІНСТИТУТ” ТА “ІНСТИТУЦІЯ В ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Дана стаття присвячена дослідженню сутності понять “інститут” та “інституція” в теорії інновацій, визначено їх економічний зміст та відмінні ознаки відповідно до різних наукових підходів та поглядів.

Ключові слова: інститут; формальні та неформальні інституції; теорія інновацій; інституційна система; правила; економічні відносини.

The article is devoted to the research of essence of concepts instituteandinstitution in innovative theory, defined their economic content and different signs according to various scientific approaches and views.

Keywords: institution, formal and informal institutions, innovation theory, institutional system, regulations, economic relations.

 

УДК: 338.242

Ломакин Н.И.

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ С ПОЗИЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКИ

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ

 

Автор рассматривает место и роль трансакционных издержек в процессе развитии глобальной экономической системы (GES) с позиций теории факторов. Выявлена закономерность изменения числа производственных факторов согласно закону Фибоначчи  в процессе эволюционного развития.

Ключевые слова: трансакционные издержки, GES, теория факторов, закон Фибоначчи, производственные факторы, закономерность изменения.

The author examines the role and place of transaction costs in the process of development of the global economic system (GES) to the theory of factors. The regularities of changes in the number of production factors under the law of Fibonacci in the process of evolution.

Keywords: transaction costs, GES, the theory of factors, the law of Fibonacci, production factors, the pattern changes.

 
Секции-октябрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.