Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Драбовський А.Г.

МІКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ: СУТЬ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Львівська комерційна академія

 

Розкрито рівні економічного аналізу кооперативних систем. Виокремлено й проаналізовано два основні напрямки розвитку їх мікроекономічних теорій.

Ключові слова: мікроекономічна теорія, кооперативні системи.

Levels of economic analysis of cooperative systems are revealed. Two directions of microeсonomics theory of cooperative systems are defined and considered.

Key words: general an specific microeconomic theory, cooperative systems.

В сучасній кооперативній літературі чітко викристалізувалися чотири типові функціонально-рівневі інтерпретації кооперативних систем – вузька, широка, гіперширока та метагіперширока. Згідно з першою, вузькою інтерпретацією, кооперативні системи розглядаються як форма господарської, соціально-духовної, по­літичної та іншої діяльності людей-власників у межах окремого кооперативного підприємства. Якщо виходи­ти з такого трактування кооперативних систем, то в процесі наукового аналізу ми будемо просуватись до формування мікроекономічної теорії кооперативних систем. Предметом її дослідження є економічна   сфера   кооперативних   фірм, а об'єк­том – відповідна кооперативна система загалом, взята в єдності як економічної, так і соціально-духовної і політичної сфер.

Мікроекономічна теорія кооперативних систем формується за двома напрямами. Першим напрямом її становлення і розвитку є формування так званої загальної   мікроекономічної   теорії   кооперативних систем.  Предметом вивчення цієї науки є дослідження загальних чи найзагальніших принципів функціонування і розвитку відповідних економічних систем. Основна цінність загальної економічної теорії полягає в методологічних функціях, оскільки вона виступає як методологічна основа, методологічний орієнтир для здійснення спеціального наукового дослідження.

Другим напрямом становлення і розвитку мікроекономічної тео­рії кооперативних систем є становлення спеціальної економічної теорії кооперативних систем. Предметом вивчення цієї науки є дослідження спеціальних принципів функціонування і розвитку мікроекономічних кооперативних систем. Спеціальний економічний аналіз, на відміну від загального, повинен бути не абстрактним, а конкретним і мати справу з конкретними мікроекономічними кооперативними системами певного галузевого виду, навіть більше, в межах кожної з кооперативних галузей такий конкретний аналіз повинен здійснюватися за окремими видами кооперативних підприємств чи фірм.

Проведений нами аналіз сучасного стану кооперативної науки дозволяє зробити висновок, що спеці­альна мікроекономічна теорія кооперативних систем на сьогодні є більш розвиненою і більш зрілою. Загальна мікроекономічна теорія перебуває лише на зародковій стадії. З одного бо­ку, таку ситуацію можна оцінити позитивно, оскільки без спеціальних знань розвиток загальних знань неможливий, з іншого боку, певне відставання у розвитку загальної мікроекономічної теорії кооперативних систем не сприяє прогресу спеціальних кооперативних розробок, що й формує перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

 

Література

 1. Башнянин Г. І., Копич І. М., Шевчик Б. М. Економічні системи: проблеми структуризації і типологізації /  Башнянин Г. І., Копич І. М., Шевчик Б. М. – Львів: Коопосвіта, 1999. – 220 с.
 2. Башнянин Г. І., Копич І. М., Чупик І. О. Мікроекономічні ринкові системи: метрологічні проблеми аналізу ефективності функціонування / Башнянин Г. І., Копич І. М., Чупик І. О.  – Львів: ЛКА, 2001. – 182 с.
 3. Башнянин Г. І., Копич І. М., Слюсарчик М. П. Ринкові економічні системи: проблеми становлення, функціональної стуктуризації і типологізації / Башнянин Г. І., Копич І. М., Слюсарчик М. П. – Львів: ЛКА, 2001. – 212 с
 4. Башнянин Г. І. Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів / Башнянин Г. І. – Львів: Новий Світ – 2000, 2005. – 1083 с.
 5. Башнянин Г. І. та ін. Економічні системи: Монографія. Т. 1 / За ред. Г. І. Башнянина. – Львів: ЛКА, 2006. – 484 с.
 6. Башнянин Г. І., Третяк Г. С. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Башнянин Г. І., Третяк Г. С.  – Львів: ЛКА, 2008. – 502 с.
 7. Генкин Б. М. Введение в метаэкономику и основания экономических наук: Курс лекцій / Генкин Б. М. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. – 384 с
 8. Бабенко С. Г. Сучасні напрями дослідження кооперативних систем: ринковий аналіз / Бабенко С. Г. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Вип. 8. – Львів: ЛКА, 2001. – С. 3-15/
 9. Рехлецький Є. А. Кооперативний капітал в умовах переходу до ринку: Дис. канд. екон. наук / Рехлецький Є. А. – Львів: ЛНУ, 2002. – 184 с.

 

 
Секции-октябрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
 • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
 • Дата: Октябрь 2011 года
 • Проведение: www.sworld.com.ua
 • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
 • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
 • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
 • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.