УДК 0
Березовская Елена Юрьевна,,,,,,
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Berezovska, Olena, Yuriivna
Equity and its classification in the business enterprise
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 657
Копанчук Катерина Володимирівна,,,,,,
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
Kopanchuk K.V.
INTERNAL CONTROL SETTLEMENTS WITH BUYERS AND CUSTOMERS
 
УДК 0
Семенюта Алтна Вячеславовна,,,,,,
ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ ЯК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ КАТЕГОРІЇ
Semenyuta A.V.
FINISHED PRODUCTS AND ITS IMPLEMENTATION AS ACCOUNTING AND ANALYTICAL CATEGORIES
 
УДК 0
Нечипоренко Анастасия Альбертовна,,,,,,
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ТА КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
Nechiporenko,Anastasia,Albertivna
THE ECONOMIC SUBSTANCE OF BANK LOANS AND CREDIT RELATIONS
 
УДК 657
Ратушенко Алёна Игоревна,,,,,,
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Ratushenko O.I.
CONTROL THE USE OF FIXED ASSETS
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 0
Копанчук Катерина Володимирівна,,,,,,
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
Kopanchuk K.V.
METHODICAL BASIS OF ANALYSIS OF SETTLEMENTS WITH BUYERS AND CUSTOMERS
 
УДК 657
Ратушенко Алёна Игоревна,,,,,,
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Ratushenko O.I.
ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FIXED ASSETS
 
УДК 0
Нечипоренко Анастасия Альбертовна,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ТА ДОВГОСТРОКОВИХ КРЕДИТІВ БАНКІВ
Nechiporenko,Anastasia,Albertivna
SPECIFICS OF ACCOUNTING AND DISPLAY OF CURRENT AND LONG-TERM BANK LOANS
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 657: 336.778
Яцык Татьяна Валерьевна,,,,,,
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (IFRS/IAS), СТАНДАРТАМИ U.S. GAAP ТА НП(С)БО
Yatsyk Tetiana Valeriivna
COMPARISON OF METHODS OF COMPILING THE CASH FLOW STATEMENT IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS, U.S. GAAP AND NATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
 
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
УДК 657
Гаркот Олег Игоревич,,,,,,
УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ВИТРАТ НА ОСНОВІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Garkot O.I.
IMPROVING NATIONAL ACCOUNTING AND REPORTING OF COSTS THROUGH STANDARDIZATION AND HARMONIZATION WITH INTERNATIONAL STANDARDS
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 657
Чечуй Алина Валентиновна,,,,,,
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ В УМОВАХ МСФЗ
Chechuy A.V.
IMPROVING ACCOUNTING INCOME UNDER IFRS
 
УДК 0
Клепиков Николай Васильевич,,,,,,
учет инвестиционных активов – новизна, проблемы, перспективы
Klepikov, Nikolai, Vasilievich
the accounting of investment assets – novelty,problems and prospects
 
УДК 657.433
Прудий Марина Николаевна,,,,,,
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Prudy M. N.
FORMATION OF INFORMATION ON ACCOUNTS PAYABLE IN SYSTEM OF ACCOUNTING
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 657
Герасименко Марина Васильевна,,,,,,
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ МСФЗ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ
Gerasymenko M.V.
FORMATION OF ACCOUNTING INFORMATION INVENTORY UNDER IFRS: KEY APPROACHES
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 657
Герасименко Марина Васильевна,,,,,,
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Gerasymenko M.V.
WAYS OF IMPROVING THE CONTROL INVENTORY BASED AUTOMATION ACCOUNTING
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 336.67
Невгад Юлия Олеговна,,,,,,
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Nevghad Yuliia Olehivna
Ways to improve accounting for financial performance of the company
 
УДК 2964
Рак Ольга Витальевна,,,,,,
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Olha Rak Vitaliivna
DESTINATIONS IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF PAYMENTS TO SUPPLIERS AND CONTRACTORS