Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 339.138
Орлов Микола Михайлович,,,,,,
ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ: ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ АСПЕКТ ПРО ТОВАРНІ АУКЦІОНИ ТА КОНКУРСИ
N. Orlov
STATE APPROACHES IN RELATION TO DECISION OF PROBLEM QUESTIONS IN THE FIELD OF MARKETING IN UKRAINE: INFORMATIVELY RESEARCH ASPECT ABOUT COMMODITY AUCTIONS AND COMPETITIONS

Аннотация. Анотація. Міжнародні товарні аукціони та конкурси сприяють забезпеченню безперервності процесу розширеного відтворення й прискорення кругообігу суспільного продукту. При цьому: скорочується час на обіг товарів; підвищується ефективність використання основ

Ключевые слова: Ключові слова. органи державної влади, менеджмент, товарні аукціони та конкурси, механізми скорочення часу на проведення аукціонів та конкурсі, графоаналітичне моделювання.

Abstract. Annotation. International commodity auctions and competitions are instrumental in providing of continuity of process of the extended recreation and acceleration of rotation of public product. Thus: time grows short on the appeal of commodities; efficiency

Keywords: Keywords. public authorities, management, commodity auctions and competitions, mechanisms of reduction of time, on the leadthrough of auctions and competition, grafoanalitichne design.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>