Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК  94(438)(470+571)”1863/1864”

Приходько М.М
ЗОЛОТА ГРАМОТА ДО СІЛЬСЬКОГО НАРОДУ
Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова,м. Київ, вул. Освіти 6,03037


UDC 94(438)(470+571)”1863/1864”

Prykhodko Mykola
Golden letter to rural people
Institute for History Education National Pedagogical University.M. Dragomanov Kyiv, str. Education 6, 03037

В ці доповіді висвітлено передумови створення звернення до українського,білоруського та литовського населення Російської імперії з боку  повстанців,що прагнули до відновлення Речі Посполитої трьох народів на конфедеративних засадах. Розглянуто подібні спроби утворення об’єднань цих народів на рівноправних засадах. Проаналізовано зміст звернення,зроблено висновки.

Ключові слова: Золота грамота, польський визвольний рух 1863-64 р.,Річ посполита.

In this report high lights the prerequisites of a reference to the Ukrainian, Belarusian and Lithuanian population of the Russian Empire from the rebels, whos ought to restore the Common wealth nations on three confederal basis. We consider such attempts to formation of associations of people on an equal basis. Analyzed the content appeals conclusions.

Keywords: Golden Charter, the Polish liberation movement of 1863-64 was, Rich Common wealth.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>