12. Таможенное право

Максимов Ю.А.

Совершенствование регулирования внешней торговли Российской Федерации в рамках Таможенного союза (правовые и экономические аспекты)

Российская таможенная академия

 

В статье на основе анализа процесса формирования таможенного законодательства Таможенного союза Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан рассматривается его влияние на уровень экономической безопасности стран-участниц в условиях развития международных интеграционных процессов.

Ключевые слова: государственное регулирование, таможенный союз, финансовая деятельность, экономическая безопасность, таможенное регулирование, единое экономическое пространство, экономическая интеграция, внешнеэкономическая деятельность.

In article on the basis of the analysis of process of formation of the customs legislation of the Customs union of the Russian Federation, Byelorussia, Republic Kazakhstan its influence on level of economic safety of the countries-participants in the conditions of development of the international integration processes is considered.

Keywords: state regulation, the customs union, financial activity, economic safety, customs regulation, uniform economic space, economic integration, foreign trade activities.

| 3804 Просмотры

Авдєєнко Ю.М.

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ, ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПЕРЕВІРКИ ЗАКОННОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛЬОТУ.

Національний авіаційний університет

 

У даній доповіді характеризується сучасний стан та проблематичність правового регулювання у митній справі у авіаційній галузі. Вказуються засоби попередження митних правопорушень.

Ключові слова: Митний контроль, авіація, повітряне судно.

The current state and the difficulty of regulation in the customs business in the aviation industry are characterized in this report . The means of prevention of customs violations are also named in the article.

Key words: Customs control, aviation, aircraft.

| 3635 Просмотры

Авдєєнко Ю.М.

Застосування спеціальних технічних засобів митного контролю при огляді залізничного транспортного засобу, як один із способів виявлення і запобігання вчинюваним злочинам 

Національний авіаційний університет

 

У даній статі  характеризуються спеціальні технічні засоби митного контролю, особливості їх застосування митними органами та характер вчинюваних митних правопорушень.

Ключові слова: митний контроль, спеціальні технічні засоби митного контролю, залізничний транспортний засіб.

This report contaits infornation about special technical means of customs control, technical details of their usage by customs authorities and the nature of customs violations that occur.

Keywords: Customs control, special technical means of customs control, railway transport vehicle.

| 4067 ПросмотрыPowered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved