до окт. 2011 » БИОЛОГИЯ » 10. Энтомология

10. Энтомология

УДК 632.97:595.78

Гаврилова Л. О., Гаврилов О. В.

СТВОРЕННЯ ТЕСТ-КУЛЬТУР КОМАХ-ФІТОФАГІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ МІКРОБІОІНСЕКТИЦИДІВ

Інженерно-технологічний інститут «Біотехника»

Одеській національний Морській університет

 

Анотація. Були створені тест-культури комах-фітофагів: капустяної совки, кукурудзяного метелика та непарного шовкопряда. Проведені дослідження з селекції та стандартизації цих тест-культур. Досліджена їх сприйнятливість до мікробіоінсектицидів.

Ключові слова: комахи-фітофаги, тест-культури, мікробіоінсектициди, показники якості, сприйнятливість.

Abstract. Test-cultures of insects-phytophages have been created: cabbage scoops, a corn moth and gypsy moth. Researches on selection and standardization of these test-cultures are carried out. Their susceptibility to microbioinsecticides is investigated.

Keywords: insects-phytophages, test-cultures, microbioinsecticides, quality indices, susceptibility.

| 3974 Просмотры

УДК 632.97

Гаврилова Л. О., Гаврилов О. В.

Культивування комах-ФІТОФАГІВ ДЛЯ розведення МАТОЧНИХ КУЛЬТУР ентомофагів у біометоді захисту рослин

Інженерно-технологічний інститут «Біотехника» НААНУ, Одеса

Одеській національний Морській університет, ОНМУ, Одеса

 

Анотація. Було досліджено культури 12 видів комах-фітофагів для розведення ентомофагів. Встановлено перспективність застосування капустяної совки, щавлевої совки та кукурудзяного метелика. Проведені дослідження з розведення і оцінки якості трихограми при використанні яєць капустяної совки. Встановлено двократне підвищення якості трихограми.

Ключові слова: захист рослин, комахи-фітофаги, ентомофагі, показники якості, паразитична активність.

Abstract. There 12 species of insects-phytophages for cultivation enthomophages were investigated.  Perspectivity of use Mamestra brassicae L., Acronicta rumices L., and a Ostrinia nubilalis Hb. was established. Researches on cultivation and a quality indices of thrichogramma were carried out when eggs of cabbage scoops were used. The double improvement of quality of thrichogramma was established.

Keywords: plant protection, phytophages, enthomophages, quality indices.

У системі інтегрованого захисту сільськогосподарських рослин ентомофагі (трихограма, бракон тощо) відіграють важливу роль. Вони забезпечують регуляцію чисельності шкідників, зниження її до рівня, нижче порога економічної значності, не роблячи при цьому жорсткого пресингу на агробіоценози. Це відноситься не тільки до природних популяцій, а й до ентомофагів, штучно внесеної в агроценози. Багаторічний вітчизняний і закордонний досвід доводить доцільність застосування ентомофагів для досягнення даної мети. Проте, значна різноманітність результатів, одержаних у експериментальних і практичних роботах по використанню ентомофагів, ставить цілий ряд питань, пов'язаних з поліпшенням і удосконаленням існуючих технологій їх виробництва і застосування, тому особливого значення набувають наукові аспекти даної проблеми. Перехід на промислові технології виробництва комах-ентомофагів має бути ув'язаний з біологічними і етологічними змінами, що відбуваються як з самими ентомофагами, так і з їх лабораторними хазяями.

Ефективність дії ентомофагів залежить від їх якості. Одним з факторів, що дозволяють суттєво підвищити якість ентомофагів, є пасажі через види природних комах-хазяїв (фітофагів). Цей аспект набуває особливу значимість при формуванні і експлуатації саме маточних культур ентомофагів, оскільки обсяги робочих культур при промисловому їх розведенні занадто великі і, як правило, не можуть бути забезпечені природними хазяями у належних кількостях. Тому метою досліджень було визначення найбільш перспективних видів лускокрилих-фітофагів для пасажування маточних культур комах-ентомофагів. Досліджували 11 видів совок, характерних для Одеського регіону, а також кукурудзяний (стебловий) метелик. Усіх комах розводили на уніфікованому штучному поживному середовищі; оцінювали основні біологічні характеристики створених культур комах, технологічність процесу культивування, а також біологічні показники ентомофагів, яких розводили на цих видах хазяїв. За результатами досліджень найбільш доцільним для розведення ентомофагів, зокрема трихограми, виявилося культивування капустяної і щавлевої совок, а також кукурудзяного метелика. Дані культури мали високу життєздатність і плідність самок. Використання яєць цих видів комах-фітофагів забезпечило підвищення паразитичної активності трихограми вдвічі у порівнянні із значенням цього показника на яйцях традиційного лабораторного хазяїна – зернової молі (10 яєць/самку і 5 яєць/самку відповідно). При цьому співвідношення статей імаго яйцепаразита складало 1,2:1,0 (самки:самці) що свідчить про добрий стан культури трихограми.

| 3952 ПросмотрыPowered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved