до окт. 2011 » ЭКОНОМИКА » 10. Размещение производственных сил и региональная

10. Размещение производственных сил и региональная

УДК 332.1:336

Музика І.С., Беновська Л.Я.

КРЕДИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Інститут регіональних досліджень НАН України

 

В роботі проведено аналіз та узагальнено основні теоретичні підходи до визначення поняття фінансовий потенціал регіону. Досліджено кредитний потенціал регіону як ключову складову фінансового., наведено основні підходи до його визначення.

Ключові слова: потенціал, фінансовий потенціал, регіон, кредитний потенціал  регіону.

 In article the analysis that is carried out the basic theoretical approaches to concept definition financial potential of region are generalized. It is investigated credit potential as the basic compound financial, the basic approaches to its definition are offered.

Keywords: potential, financial potential, region, credit potential region.

| 4001 Просмотры

УДК: 332.1

Гуренко А.В.

Діагностування регіонального науково-технічного середовища

Донецький інститут залізничного транспорту

 

This thesis exposes the key trends of diagnostics of regional scientific and technical environment. The necessity of improvement of existent approaches of scientific and technical policy is grounded. The making elements of procedure of diagnosticting of scientific and technical potential are resulted.

Keywords: scientific and technical environment, innovative development, regional politic, diagnostics of scientific and technical potential, procedure of diagnosticating, introduction of radical ideas.

Теза розкриває ключові напрями діагностування регіонального науково-технічного середовища. Обґрунтовано необхідність удосконалення існуючих підходів науково-технічної політики. Наведено складові елементи процедури діагностування науково-технічного потенціалу.

Ключеві слова: науково-технічне середовище, інноваційний розвиток, регіональна політики, діагностування науково-технічного потенціалу, процедура діагностування, впровадження радикальний ідей.

| 3256 Просмотры

УДК 332.1:336

Возняк Г.В.

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Інститут регіональних досліджень НАН України

 

В доповіді акцентовано увагу на основних підходах до формування фінансового потенціалу регіону. Висвітлено основні переваги та недоліки існуючих методів, запропоновано власне бачення.

Ключові слова: фінанси, потенціал, регіон, економічний розвиток. 

The report accentuates the basic approaches to financial potential. The basic advantages and disadvantages of existing methods, offered their own vision.
       Keywords: finance, capacity, region, economic development.

| 3871 Просмотры

УДК 332.146:330.332

Кононський С.І.

ВИДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

 

В даній доповіді розглядаються види регіональної інвестиційної політики та їх значення для соціально-економічного розвитку регіону.

Ключові слова: регіональна інвестиційна політика, соціально-економічний розвиток.

This report deals with the types of regional investment policies and their significance for the  social and economic development of the region.

Key words: the regional investment policy, the socio-economic developing.

| 3993 Просмотры

УДК 311.101

Токарчук Д.М.

Формування і використання трудового потенціалу села

Вінницький національний аграрний університет

 

В даному докладі узагальнюються наукові підходи до визначення поняття трудовий потенціал. Дається коротка характеристика трудового потенціалу України.

Ключові слова: трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила

This report examines summarized scientific approaches to determination of concept labour potential. Short description of labour potential of Ukraine is given.

Keywords: labour resources, labour potential, labour force

| 3639 Просмотры

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 8


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved