Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 004.9:519.8:65

Крап Н.П., Юзевич В.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ
Львівський інститут економіки і туризму
м.Львів, вул. Менцинського, 8
Фізико-механічний інститут НАН України
м. Львів, вул. Наукова, 5


UDC 004.9:519.8:65

KrapN.P., YuzevychV.M.
METHODOLOGICALASPECTS OF MANAGEMENT OFPROJECTS OFTOURIST FLOWS
Lviv Institute of Economy and Tourism
Lviv
, Mentsynsky street, 8
Physico-Mechanical Institute of NAS of Ukraine
Lviv, Naukova street,
5
 

У даній доповіді для управління конфігураціями проектів туристичних потоків запропоновано використовувати метод експертних оцінок. Врахування оточення проекту, тобто основних факторів, які впливають на швидкість зміни потоків числа туристів, дозволяє оптимізувати роботу працівників туристичних фірм.

Ключові слова:проект, управління проектами, конфігурація проекту, оточення проекту, туристичні потоки, експертний метод.

In this report for configuration management of tourist flows projects proposed to use the method of expert estimates. Taking into account-the environment project, that the main factors affecting the rate of change in the number of tourists flow to optimize the work of employees of travel companies.

Key words: project menegment, project menegement, configuration project environment project, tourist flows, expert method.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>
 
Секции-март 2013