Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 504.064:631.95(477)
Сахненко В.В.
Агроекологічний моніторинг в сучасних системах землеробства України
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв Оборони, 13, 03041
UDC 504.064:631.95(477)
Sakhnenco V.V.
AGROECOLOGICAL MONITORING IN MODERN UKRAINIAN SYSTEMS OF AGRICUlTURE
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Heroes of Oborony, 15, 03041
 

Анотація. Висвітлено сучасні особливості формувань агроценозів при застосуванні систем землеробства. Вказано нові положення щодо моніторингу екологічних і фітосанітарних показників польових сівозмін. Узагальнено сучасні підходи щодо визначення сезонних і багаторічних змін в грунті, рослинах і біоті.

Ключові слова: агроекосистеми, грунт, моніторинг, антропогенні фактори, землеробство.

Abstract. There were ascertained the modern features of agrocenoses formations at applying farming systems. There were indicated new statements regarding monitoring of ecological and phytosanitary indicators of crop rotations. There were summarized current approaches for determining seasonal and long-term changes in soil, plants and biota.

Key words: agroecosystems, soil, monitoring, anthropogenic factors, agriculture.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>