Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 504.45: 556.1 (477.41)

Ладика М.М.1, Єзловецька І.С.2

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ Р. ТРУБІЖ

Національний університет біоресурсів і природокористування України1,

Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України2

Київ,бульвар Вернадського,42

 

УДК 504.45: 556.1 (477.41)

LadykaM.M.1,YezlovetskaI.S.2

EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY OF TRUBIZHRIVER BASIN

NationalUniversityofLifeandEnvironmentalSciencesofUkraine1,

HeroyivOboronyst., 15, Kyiv -03041, Ukraine

Instituteof colloidchemistryandwaterchemistry named after A.V. Dumansky NAS of Ukraine2, Vernadskyblvd.,Kyiv, Ukraine

Анотація. В статті представлено результати аналізу якості водирічокбасейнур. Трубіжзакомплексноюекологічноюоцінкою, якавключає дослідження показників сольового складу, трофо-сапробіологічних і специфічної токсичної дії.Встановлено, щоповерхневіводи, переважно, відносяться до ІІ і ІІІ класів якості і характеризуються як «досить чисті» і «слабко забруднені» доброї і задовільної якості.

Ключові слова: якість води, басейн річки, поверхневі води, екологічна оцінка, Трубіж

 

Abstract.Inthepaperitispresentedananalysis of thewaterquality of rivers of TrubizhRiver BasinforIntegratedecologicalassessmentwhichconsist of suchindicatorsassaltcontent, trophysaprobiologicalandindicators of specifictoxiceffects. Itisestablishedthatriverwatermainlybelongtothesecondandthirdclassqualityandarecharacterizedas "veryclean" and "lowpolluted" of goodandsatisfactoryquality.

Keywords:waterquality,riverbasin, surfacewater, environmentalassessment, Trubizh

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>