Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 334.761

Микитюк О.П.

КООПЕРАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601

UDC 334.761

Mykytyuk O.P.

COOPERATIVE RELATIONS ENTERPRISES IN THE COMPETITIVE STRATEGIES

Taras Shevchenko National University of Kyiv 64/13, Volodymyrska Street, City of Kyiv, Ukraine, 01601

 В докладі розглядаються конкурентні стратегії, їх місце і роль в діяльності підприємства. Аналізуються коопераційні взаємодії підприємств як особливий вид стратегії в умовах конкуренції.

Ключові слова: конкуренція, конкурентна стратегія, кооперація,франчайзинг, венчур, субпідряд.

In the report considered competitive strategies, their place and role in the activities of the company. Analyzes the cooperative interaction of the enterprises as a special kind of strategy in a competitive environment.

Key words: competition, competitive strategy, cooperation, franchising, venture, subcontracting.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012