Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 343.211.4

Зелениця І. М.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Кіото 19, 02156

 

343.211.4

                                                                                            Iryna Zelenitsia

THE THEORETICAL  AND LEGAL BASES FOR IMPLEMENTATION OF CONSEPTS OF JUSTICE IN THE LEGAL SYSTEM

Kyiv National University of Trade and Economic, Ukraine Кyoto 19, 02156

 В статті досліджується правова природа та суть поняття справедливості в правовій системі України. На основі історико-правового аналізу формуються  підходи та визначаються тенденції розвитку категорії справедливості з давніх давен і до сьогодення.

Ключові слова: право, моральність, справедливість, закон, законність

The article analyzes the legal nature and essence of justice in the legal system of Ukraine. Based on historical and legal analysis of emerging approaches and defines trends categories fairness ages to the present.
Keywords: law, morality, justice, law.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012