Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 481.25
Данильчук О.М.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ТА РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ З МАТЕМАТИКИ
Красноармійський індустріальний інститут
Донецького національного технічного університету
Красноармійськ, Шибанкова 2, 85300
UDC 481.25
Danylchuk O.M
UP-TO-DATE INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING AND DEVELOPING CHILDREN GIFTED IN MATHEMATICS
Krasnoarmiysk Industrial Institute, Donetsk National Technical University
Krasnoarmejsk, Shybankova 2, 85300

Анотація. В даній статті йде мова про те, що з розвитком інноваційних технологій викладач повинен так будувати навчально-виховний процес, щоб він був орієнтований на диференційований підхід до кожного учня, щоб він максимально точно міг виявити здібності у дитини до математики та створити всі умови для їх розвитку.

Ключові слова: обдаровані діти, інноваційні технології, навчально-виховний процес, диференційований підхід, здібності дитини.

Аннотация. В данной статье идет речь о том, что с развитием инновационных технологий преподаватель должен так строить учебно-воспитательный процесс, чтобы он был ориентирован на дифференцированный подход к каждому ученику, чтобы он максимально точно мог выявить способности у ребенка к математике и создать все условия для их развития.

Ключевые слова:одаренные дети, инновационные технологии, учебно-воспитательный процесс, дифференцированный подход, способности у ребенка.

Annotation. The article deals with the problems connected with developing of innovative technologies and the teacher’s dute to organize educational process so as to focus it on the differential approach to each pupil with the aim of revealing the child’s abilities at mathematics and creating the necessary conditions for their development.

Keywords: gifted children, innovative technologies, organize educational process, differential approach, child’s abilities.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>