УДК 622.276
До Ву Дик Там,Гутак О.І.,,,,,
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ПАКЕТІВ
Do Vu Dyk Tam
INTERPRETATION OF THE RESEARCHING USING MODERN SOFWARE PACKAGES
 
УДК 624.04:622.245.3(477.6)
Притула Людмила Ярославівна,,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ БУФЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ АПРОБАЦІЯ В СКЛАДНИХ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ
Prytula L.Ya.
BUFFER SYSTEMS STUDY AND TESTING IN COMPLEX ENVIRONMENT
 
УДК 622.226
Максимців Богдан Володимирович,Худін Микола Валентинович,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН ПРИ НАСОСНИХ СПОСОБАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Maksymtsiv B.V., Khudin M.V.
WELLS TESTING IN ACCORDING WITH THE DRILL PUMPING METHOD
 
УДК 622.226.2
Герасимів Олег Володимирович,,,,,,
КЕРОВАНІ СИСТЕМИ РОТОРНОГО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
Gerasumiv O. V.
CONTROL SYSTEMS ROTARY DRILLING WELLS
 
УДК 622.24
Чернова Мирослава Євгеніївна,Кунцяк Ярослав Васильович,Долішній Богдан Володимирович,Гевик Василь Богданович,Бігун Мар'ян Богданович,,
МЕХАНІЗМ КОЛИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ГЕНЕРАТОРІ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ІМПУЛЬСІВ СПРЯМОВАНОЇ ДІЇ
Chernova M.Ye., Kuntsyak Ya.V., Dolishnij B.V., Gevik V.B., Bigun M.B.
THE MECHANISM OF OSCILLATING PROCESSES IN THE DIRECTIONAL HYDRODYNAMIC IMPULSE GENERATOR
 
УДК 624.04:622.245.3(477.6)
Ставичний Євген Михайлович,,,,,,
ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДІВ ТАМПОНАЖНИХ СИСТЕМ
Stavychny Ye.M.
OPTIMSZATION OF СEMENTING SYSTEMS COMPOSITIONS
 
УДК 622.226
Хімчак А.Р.,Гутак О.І.,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОНТАННИХ ТА ГАЗЛІФТНИХ СВЕРДЛОВИНИ НА УСТАЛЕНИХ РЕЖИМАХ ФІЛЬТРАЦІЇ
Khimchak A.R., Hutak O.I.
TEST FEATURES IN STEADY-STATE MODE OF NATURAL FLOWING AND GAZLIFT WELLS
 
УДК 622.279.5
Бойко Василь Степанович,Драган Ірина Миколаївна,,,,,
ПРИЧИНИ залишення нафти і способи збільшення коефіцієнтів нафтовилучення
Boiko V.S., Dragan I.M.
Conditions of formatio residual oil and methods of improving its production
 
УДК 622.274.2
Фемяк Василий Ярославович,,,,,,
УДОСКОНАЛЕНА ГІДРАВЛІКА ШАРОШКОВОГО БУРОВОГО ДОЛОТА
Femyak V. Y.
THE ADVANCED HYDRAULICS ROLLER DRILL BIT
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 622.24.06
Магун Михайло Ярославович,,,,,,
УДОСКОНАЛЕНА РЕЦЕПТУРА ІНГІБОВАНОЇ БУРОВОЇ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ
Magun M. Ya.
IMPROVED FORMULATION OF INHIBITED DRILLING WASHING FLUID
 
Секции апрель 2015