Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 616.37-002:615.835.3+615.036.8
Бутирський Олександр Геннадійович,Скоромний Олександр Миколайович,Хілько Сергій Сергійович,Влахов Олександр Кирилович,Бутирська Ірина Борисівна,Власов Микола Валентинович,
АБДОМІНАЛЬНІ ГЕМОДИНАМІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ
Butyrsky O.G., Skoromny O.M., Khilko S.S., Vlakhov О.К., Butyrskaia I.B., Vlasov M.V.
ABDOMINAL HEMODYNAMIC DISORDERS UNDER ACUTE PANCREATITIS AND EFFICACY OF THEIR MEDICATION CORRECTION

Аннотация. Статтю присвячено вивченню порушень абдомінального кровообігу як результату локальних розладів в системі регуляції судинного тонусу та артеріальної резистентності при гострому панкреатиті. Показано, що порушення вісцеральної гемодинаміки носять різноспрям

Ключевые слова: гострий панкреатит, гемодинамічні порушення, медикаментозне лікування

Abstract. The article is dedicated to the study of abdominal circulatory disorders as a result of local problems in the system of regulation of vascular tonus and arterial resistance in acute pancreatitis. It’s shown that disorders of visceral hemodynamics have dif

Keywords: acute pancreatitis, haemodynamic disorders, medication therapy

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>