Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 7.04:001.8

Хома К.В.

ПРОЯВ РЕЛІГІЙНИХ СВІТОГЛЯДІВ У САКРАЛЬНОМУ ЖИВОПИСУ: УКРАЇНСЬКИЙ ІКОНОПИС ТА АРАБЕСКА

Львівська національна академія мистецтв, Львів, вул.Кубійовича,38, 79011, Україна

UDK 7.04:001.8

Khoma K.V.

MANIFESTATIONS OF RELIGIOUS OUTLOOK IN THE SACRAL PAINTING: UKRAINIAN ICON AND ARABESQUE

Lviv National Academy of Arts, 38 Kubiyovycha Str., Lviv, 79011, Ukraine

 Проведене дослідження ґрунтується на зіставленні й порівнянні зразків східного сакрального живопису арабески з українськими іконами кінця ХVI – ХVII ст., зокрема з орнаментованим рядом, на підставі чого виявлені подібності, спільні принципи і прийоми в орнаментиці ікон і східних орнаментах; простежені використання і трансформація запозичених схем і мотивів східної орнаментики в українських іконах.

Ключові слова: сакральний живопис, український іконопис, арабеска, релігійний світогляд, церковне мистецтво.

Given study is based on a juxtaposition and comparison samples eastern sacred art arabesque with Ukrainian icons late sixteenth - seventeenth century, particularly with ornamental rows, on the basis of which the similarity, common principles and techniques of ornamentation icons and eastern ornaments are discovered; the use and transformation schemes and motifs borrowed from Oriental ornaments in the Ukrainian icons are traced.

Keywords: sacral painting, Ukrainian icon-painting, arabesque, religious world outlook, church art.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012