Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК:339.72:339.97

Ткаленко С.І.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ДВНЗ Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

 

This work is about influence of the globalization on transformation of the world financial environment which results in the necessity of modernization the investment policy. An investment policy is examined in the context providing of economic security of the state. Investment security is part of economic security, and forms basic principles of investment policy.

Key words: investment policy, investment process, direct foreign investments, economic security, investment security

Ця робота про вплив глобалізації на трансформацію світового фінансового середовища, що призводить до необхідності модернізації інвестиційної політики. Інвестиційна політика розглядається в контексті забезпечення економічної безпеки держави. Складовою частиною економічної безпеки виступає інвестиційна безпека, яка формує основні засади інвестиційної політики.

Ключові слова: інвестиційна політика, інвестиційний процес, прямі іноземні інвестиції, економічна безпека, інвестиційна безпека

Сучасний світ характеризується величезними масштабами цивілізаційних і глобалізаційних зрушень, а також активізацією процесів трансформації світового фінансового середовища, зокрема новим стрімким розвитком світового фінансового ринку та збільшенням світових фінансових потоків. Відображенням цих процесів стало виникнення єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація і швидке зростання фінансових ринків. Такий розвиток фінансового ринку характеризується поглибленням концентрації ринку, появою нових суб’єктів на ринку та залучення нових фінансових інструментів. Це в свою чергу супроводжується як загрозами для національних економік різних країн світу, так і певними перевагами для окремих країн (в першу чергу для країн-центру).

Ці явища і процеси роблять визначальний вплив не лише на міжнародне економічне середовище, а й на подальший розвиток та існування держав, і що потребує нового підходу до інвестиційної політики країн в умовах новітніх викликів.

Суть інвестиційної політики країни на сьогоднішній день поміщено в створенні «майбутньої» економіки. Інвестиційна політика будь-якої країни забезпечує комплексний її розвиток, при цьому враховуючи інтереси всіх учасників інвестиційного процесу. Інвестиційний процес являє собою сукупність заходів з моменту прийняття рішення про інвестування до завершальної стадії інвестиційного проекту. Таким чином, інвестиційна політика визначає специфіку напряму вкладень засобів, що забезпечують регулювання іноземних інвестицій в приймаючій країні (країни-реципієнта), а також способи їх стимулювання.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
Секции-октябрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.