УДК 631.152

Харчева И.В.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА БАЗЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

ФГБОУ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Введение

Одним из важных факторов модернизации сельского хозяйства, особенно технической и технологической модернизации его отдельных подотраслей является наличие высококвалифицированных кадров. В обеспечении необходимой численности таких кадров и в их закреплении в сельскохозяйственных предприятиях большая роль принадлежит не только рациональной организации труда этих работников, но и достойной его оплаты, а именно, чтобы она соответствовала росту уровня производительности труда и была не ниже, чем в среднем по экономике страны, т.е. оптимальной.

 

УДК 631.162:657.1.014.134:004.78

Людвенко Д.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Білоцерківський національний аграрний університет

Вступ. Сучасна економічна світова криза показала наскільки ми не готові до глобальних перетворень. Ще одним кроком кризи в Україні є прорахунки економічної політики в сільському господарстві на макрорівні. Вітчизняні підприємства, отримавши значну економічну свободу (спрощену систему оподаткування, державні дотації, безпроцентні кредити тощо) не змогли гідно вийти із цього становища. Точніше, не можуть вжити своєчасних і якісних управлінських рішень, головним чином, в силу браку, недостатньою оперативності і недосконалості методів і засобів обробки необхідної облікової інформації, а можливо і недостатньо кваліфікованим персоналом. У результаті керованість усередині сучасних аграрних підприємств значно знизилася, і однією з головних причин цієї тенденції є відсутність ефективної системи обліково-інформаційної підтримки управління. Дослідження інформаційних систем підприємств свідчить, що 40-50% всієї інформації є надлишкової в інформаційному потоці і в той же час в обліку відсутній близько 50% необхідної інформації для управління, а прийняття рішень найчастіше базується на інтуїції, ніж на точної і об'єктивної інформації. Навіть на тих підприємствах, де встановлена велика кількість комп'ютерів, мережеве обладнання, найсучасніше програмне забезпечення часто до 80% управлінських процесів не мають інформаційної підтримки.[3, с. 26]

 

УДК: 657.412:336.763.3(043.3)

Перевозова І.В., Рудейчук С.В.

ОЦІНКА ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З КОНВЕРТОВАНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

Введення. В умовах розвинутої ринкової економіки емісія облігацій суб’єктами господарювання, крім банківського кредиту, є одним з найважливіших джерел фінансування діяльності підприємств за рахунок залучення позикового капіталу.