Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 628.54:628.47

Пересадько Г.О., Громико М. Г., Олексієвець І.Л.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СМІТТЄПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»,

компанія «Waste management systems»,

Київський інститут бізнесу і технологій

 

Вступ. Існуюча система поводження з відходами в містах України не відповідає вимогам чинного законодавства та європейських директив і не вирішує тих питань і проблем, які сьогодні хвилюють місцеве населення. Для їх вирішення необхідна координація діяльності органів місцевого самоврядування з розвитку технічних, інституціональних, регулятивних та фінансових аспектів систем поводження з твердими побутовими відходами, яка забезпечить вирішення актуальних проблем покращення санітарно-епідемологічного та екологічного стану територій.

До 1998р. в Україні законодавчі норми у сфері поводження з відходами носили фрагментарний характер, оскільки не охоплювали усієї системи поводження з відходами, не визначали достатньою мірою функції державних органів і суб’єктів господарювання щодо поводження з відходами, не передбачали належних стимулів до розширення їх утилізації та відповідальності за порушення природоохоронних та інших вимог. З прийняттям Закону України “Про відходи” (5.03.1998 р.), Україна стала на шлях загальносвітової практики законодавчого врегулювання відносин у сфері поводження з відходами. Цей Закон регулює відносини у сфері поводження в основному з твердими відходами і не поширюється на інші види відходів. Законом визначено основні принципи і напрямки державної політики у сфері поводження з відходами та повноваження всіх рівнів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб`єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з твердими (промисловими і побутовими) відходами в Україні.

Роль органів влади в сфері поводження з ТПВ

Державний рівень

 • Президент та його адміністрація
 • Верховна Рада - Єдиний орган законодавчої влади в Україні.
 • КМУ Вищий орган системи органів виконавчої влади, відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.
 • Міністерство регіонального розвитку та будівництва і житлово-комунального господарства - центральний орган виконавчої влади, діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Має регіональні представництва – обласні управління житлово-комунального господарства, які мають подвійне підпорядкування. В м. Києві таке підпорядкування відсутнє.
 • Міністерство екології та природних ресурсів - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства, є основним розпорядником державного фонду охорони навколишнього середовища. Має регіональні представництва – обласні та міські екологічні інспекції. Міністерство охорони здоров'я - центральний орган виконавчої влади. Діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. В своїй структурі має державну санітарно-епідеміологічну службу.
 • Міністерство фінансів - центральний орган виконавчої влади. Діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Основні повноваження - це забезпечення фінансування природоохоронних заходів з держаного бюджету, у тому числі з резервного фонду.
 • Міністерство економіки - центральний орган виконавчої влади. Діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Основні повноваження здійснення економічного обгрунтування щодо необхідності фінансування природоохоронних заходів з держаного бюджету, у тому числі з резервного фонду.
 • Міністерство надзвичайних ситуацій - центральний орган виконавчої влади. Діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Основні напрями роботи - це попередження та ліквідації наслідків аварій і катастроф природного і техногенного характеру, проводять державний контроль за пожежною безпекою.
 • Генеральна прокуратура. На прокуратуру покладається нагляд за додержанням законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності. Має підрозділи природоохоронної прокуратури.
 • Державна компанія “Укрекоресурси” - створена за ініціативою Мінекономіки. З метою подальшого поліпшення умов впровадження системи  роздільного збирання, комплексної переробки та утилізації відходів як вторинної сировини. Діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Здійснює державну політику щодо утилізації використаної тари та упаковки, є головним розпорядником коштів спеціального фонду з надходжень від тари та упаковки. Для досягнення поставлених завдань може залучати іноземні інвестиції, реалізувати інвестиційні проекти, тощо.

Регіональний рівень

 • ·АР Крим та області. Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Всі вони носять назву - місцеві державні адміністрації, є відповідальними перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України та підзвітними і підконтрольними останньому. Взаємодіють з відповідними міністерствами та іншими центральними органами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих повноважень виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації:

• здійснюють виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їй відповідною радою;

• видають розпорядження та накази на виконання законодавства для відповідного регіону;

• здійснюють фінансування заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, охороною довкілля;

• регулюють ціни та тарифи надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначають і встановлюють норми їх споживання, здійснюють контроль за їх додержанням;

• забезпечують організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

• розробляє та забезпечує виконання програм раціонального використання природних ресурсів;

• вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

• здійснюють державний контроль за використанням та охороною природних ресурсів, за утилізацією і захороненням побутових відходів, додержанням правил благоустрою.

 • ·Міста зі спеціальним статусом – Київ та Севастополь мають особливий статус, підзвітні та підконтрольні Президенту та Кабінету Міністрів, взаємодіють з міністерствами та центральними органами виконавчої влади. Мають відповідну раду. Здійснюють ті ж самі повноваження як і обласні державні адміністрації та муніципалітети. Для міста Севастополь досі Верховною Радою не прийнятий спеціальний Закон.
 • ·Райони в областях та містах зі спеціальним статусом. Районні державні адміністрації підпорядковані в АР Крим – Раді Міністрів, в областях – обласним  державним адміністраціям, в Києві та Севастополі – міській державній адміністрації. В межах своєї діяльності виконують повноваження надані місцевим державним адміністраціям у відповідному районі області.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>