Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК: 658.114 

Фоміченко І.П., Мироненко Є.В., Баркова С.О.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ

Донбаська державна машинобудівна академія

 

Вступ. Ринкові умови господарювання вимагають від суб’єктів господарської діяльності формування нової стратегії управління бізнес-процесами, спрямованої на підвищення капіталізації та інвестиційної привабливості бізнесу шляхом побудови спеціалізованої корпоративної структури та створення принципово нової системи управління нею, якій притаманні властивості самопереорганізації та постійного розвитку.

Укрупнення активів підприємств у рамках корпоративної структури потребує модернізації виробництва та підвищення показників його розвитку, особливо ефективності бізнес-процесів, що неможливо без постійного своєчасного забезпечення інформацією, яка обумовлює потребу вдосконалення не лише системи управління нею, але й процесів інформаційного забезпечення даної системи, що повинні бути побудовані з урахуванням особливостей функціонування інтегрованих структур і дозволять здійснювати ефективний управлінський вплив. Це обумовлює потребу у формуванні механізму управління процесами інформаційного забезпечення підприємств корпоративної структури на рівні функціонування вищих ланок управління.

Багатоаспектним проблемам управління підприємствами присвячено праці таких провідних вчених, як О. Амоші, Я. Берсуцького, Л. Варави, В. Євтушевського, В. Клейнера, І. Маркіной. В. Панкова, Г. Скударя, А. Темченко, А. Турило та інших науковців.

Проблеми формування та функціонування корпоративних структур розглянуто в працях вітчизняних і зарубіжних науковців І. Ансоффа, І. Белікова, М. Білика, І. Булєєва, В. Вербицького, О. Гарафонової, М. Мартиненка, Г. Козаченко, О. Осипенко, О. Поважного, Б. Райзберга, Р. Чейза та інших вчених.

Питанням інформаційного забезпечення підприємств присвячені роботи: Б. Бармакова, Н. Вінера, О. Кармінського, М. Лепи, Р. Лепи, Г. Міллера, Л. Павленко, О. Пилипенко, Г. Титоренко, А. Урсула, Дж. Форрестера, Б. Чернікова, С. Яковенко та інших науковців. Разом з тим, проблеми формування системи управління підприємствами у складі корпоративних структур, взаємодії їх систем управління за ієрархічними рівнями та проблеми, пов’язані з розробкою і функціонуванням систем інформаційного забезпечення, побудовані на взаємоузгодженні потокових процесів підприємств, потребують подальшого дослідження.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>