Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК  338.49:330.341:332.1

Зінченко О.А.

Розвиток інформаційної взаємодії ринкових агентів як пріоритет  регіонального менеджменту

Донецький інститут залізничного транспорту

Вступ. Сучасний етап розвитку суспільних відносин ознаменувався цілим спектром кризисних явищ ресурсного, фінансового, соціального, екологічного характеру. Деструктивний характер процесу відтворення посилюється слабкістю банківської системи, хронічним дефіцитом фінансових ресурсів, низькою ефективністю державного та регіонального менеджменту та іншими негативними факторами, що притаманні для економічної та суспільно-політичної систем нашої держави. За таких умов актуальним є пошук внутрішніх резервів та нових пріоритетів розвитку національної економіки, їх ефективніше використання в кризових умовах господарювання.

 

Одним із таких резервів є ринковий потенціал регіонального розвитку. Саме від ефективної організації та функціонування регіональних ринкових структур залежить залучення в економічний оборот додаткових, ще незадіяних ресурсів, розвиток соціального капіталу, і на цій основі формування дійових заходів подолання економічної кризи [5]. Одна розвиток продуктивних ринкових відносин в умовах кризи неможливий без інформаційної підтримки, яку, в свою чергу здатна надати дієва інформаційна інфраструктура. Саме від степеню розвитку ринкової інформаційної інфраструктури залежить ступінь інформованості учасників ринку про стан, тенденції та структурні коливання на ньому.

Виняткова її роль в період кризи, оскільки відсутність оперативної ринкової інформації в такій ситуації ускладнює своєчасне реагування учасників ринку на коливання ринкової кон'юнктури та на структурні зміни в економіці. Це, в свою чергу, перешкоджає формуванню та продуктивному функціонуванню конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів. Виробники і споживачі продукції та послуг не мають нагоди маневру при виборі ціни, місця і часу для купівлі-продажу.

Не мають в своєму розпорядженні інформації про тенденції і динаміку внутрішнього і зовнішнього ринків регіону як виробники, так і органи державного та регіонального управління. Не будучи добре інформованими, вони намагаються впровадити антикризові дії, які не відповідають реальним вимогам ситуації.

Розвиток ринкової інформаційної інфраструктури є пріоритетним напрямом регіонального менеджменту, оскільки сприятиме продуктивному використанню регіональних інформаційних ресурсів, розвитку єдиного інформаційного простору ринків, формуватиме ефективний взаємозв’язок між їх учасниками, і, таким чином, стимулюватиме активізацію зусиль економічних агентів та владних структур в подоланні наслідків кризи.

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>