УДК 664.643
Дідик Володимир Петрович,Ковальов Олександр Володимирович,Шутюк Виталий Владимирович,Васылив Владимир Павлович,,,
ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПЕЧЕЙ
Didyk V.P., Kovalev O.V., Schutyuk V.V., Vasyliv V.P.
Determining the best operating parameters bakery ovens
 
УДК 621.313
Василенков Виктор Егорович, Ірзаєв А.Ш.,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСУ ВКЛЮЧЕННЯ ЗАНУРЮВАЛЬНОГО НАСОСУ В РОБОТУ
Vasilenkov V.Е., Irzaev A.Şh.
DYNAMICS RESEARCH OF INCLUSION SUBMERSIBLE PUMP IN THE WORKS
 
УДК 664.653.1
Дідик Володимир Петрович,Стадник Ігор Ярославович,Васылив Владимир Павлович,,,,
Дослідження параметрів надійності безлопатевого замішування експериментально-статистичним моделюванням
Didyk V.P., Stadnuk I.Y., Vasyliv V.P.
STUDY PARAMETERS OF RELIABILITY kneading blades WITHOUT EXPERIMENTAL statistical modeling
 
УДК 664.643.1
Деркач Андрій Петрович,Стадник Ігор Ярославович,Васылив Владимир Павлович,,,,
застосування експериментально-статистичного моделювання для Дослідження параметрів надійності валкових машин
Derkach А.P., Stadnuk I.Y., Vasyliv V.P.
Application statistical-experimental modeling parameters FOR RESEARCH reliability of machine with rollers
 
УДК 631.3
Василенков Виктор Егорович,Кловак К.В.,,,,,
КАЛОРИМЕТРИЧНИЙ СТАНДАРТ ПРИ КАЛОРИМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Vasilenkov V.Е., Klovak K.V.
CALORIMETRIC STANDARD AT CALORIMETRIC RESEARCHES
 
УДК 664.643.1
Деркач Андрій Петрович,Стадник Ігор Ярославович,Васылив Владимир Павлович,,,,
методика розрахунку енергетичних параметрів валкової тісторозкаточної машини
Derkach А., Stadnuk I.Y., Vasyliv V.P.
The methodology for calculating the energy parameters of the machine with the wolves for rolling dough
 
УДК 664.1.033
Верхола Генадій Леонідович,Люлька Дмитро Миколайович,Васылив Владимир Павлович,,,,
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОШПАРЮВАЧА БУРЯКОВОЇ СТРУЖКИ
Verhola G.L., Lulka D.M., Vasyliv V.P.
Calculation machine processing of raw sugar from beets steam
 
УДК 664.1.031
Никитюк Тетяна Василівна,Люлька Дмитро Миколайович,Васылив Владимир Павлович,Пономаренко В'ячеслав Володимирович,,,
МОДЕРНІЗАЦІЯ КОЛОННОГО ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТА
Nykytuk T.V., Ponomarenko V.V., Lulka D.M., Vasyliv V.P.
Moderniztion column diffusion apparatus
 
УДК 631.95
Василенков Виктор Егорович,Наземцев О.І.,,,,,
ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА З ВИКОРИСТАННЯМ КАЛОРИМЕТРИЧНОЇ БОМБИ
Vasilenkov V.Е., Nazemtsev O.I.
TECHNICAL ANALYSIS OF PROPERTIES OF SOLID BIOFUEL USING BOMBS CALORIMETER
 
УДК 621.313
Василенков Виктор Егорович,Гудзенко М.М.,Чуприна А.В.,,,,
УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Vasilenkov V.Е., Gudzenko M.N., Chupryna A.V.
IMPROVEMENT WATER SUPPLY SYSTEM IN THE FARMING
 
УДК 621.313
Василенков Виктор Егорович,Гудзенко М.М.,Василенко В.В.,,,,
УДОСКОНАЛЕННЯ БАШТОВОЇ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
Vasilenkov V.Е., Gudzenko M.N., Vasilenko V.V.
IMPROVEMENT OF WATER SUPPLY TOWER IN WINTER
 
УДК 664.1.053.2.054
Люлька Дмитро Миколайович,Пономаренко В'ячеслав Володимирович,Васылив Владимир Павлович,,,,
УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ АПАРАТІВ САТУРАЦІЇ В ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Lulka D.M., Ponomarenko V.V., Vasyliv V.P.
Improving the operation of saturation equipment for the sugar industry
 
УДК 664.123.4.033
Люлька Дмитро Миколайович,Васылив Владимир Павлович,,,,,
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ПОДАЧІ БАРОМЕТРИЧНОЇ ВОДИ В ЕКСТРАКТОРИ НАХИЛЕНОГО ТИПУ
Lulka D.M., Vasyliv V.P.
improved method for transmitting barometric WATER Extractor inclined TYPE
 
УДК 664.8
Турчин Володимир Юрійович,Шутюк Виталий Владимирович,Васылив Владимир Павлович,,,,
УТИЛІЗАЦІЯ ВИКИДІВ ПАРОВИХ СУШИЛЬНИХ УСТАНОВОК
Turchin V.Y., Schutyuk V.V., Vasyliv V.P.
DISPOSAL OF EMISSION dryers
 
Секции апрель 2016